กติกาและความรับผิดชอบของ BTC CARGO

เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โปรดศึกษากติกาและความรับผิดชอบของ BTC Cargo อย่างละเอียด หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ttxbtc@gmail.com ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและ BTC Cargo

BTC Cargo จะถือว่าลูกค้าได้อ่านและตกลงในกติกาและความรับผิดชอบของ BTC Cargo ในทุกๆข้อ

1. BTC Cargo เป็นเพียงตัวกลางในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุจากประเทศจีนตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น BTC Cargo ไม่มีนโยบายแกะบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า (เว้นแต่สินค้าหรือวัสดุนั้นถูกแกะตรวจที่ด่านจีนหรือด่านไทย หรือ BTC Cargo ไม่ทราบแน่ชัดว่าสินค้าหรือวัสดุนั้นเป็นของลูกค้าท่านใด จึงจะมีการแกะตรวจสอบสินค้าภายใน) หากเว็บไซต์ ร้านค้าส่งและโรงงานที่ทำธุรกรรมนั้นส่งสินค้าผิดสี ผิดขนาดและผิดจำนวน และลูกค้าไม่แจ้ง BTC Cargo ให้ทราบภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับสินค้า BTC Cargo ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นได้ ยกเว้น ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ QC สินค้ากับ BTC Cargo

2. หากเว็บไซต์ ร้านค้าส่งและโรงงานที่ทำธุรกรรมด้วยจัดส่งสินค้าผิดสี ผิดขนาดและผิดจำนวน BTC Cargo ยินดีช่วยต่อรองกับเว็บไซต์ ร้านค้าส่งและโรงงานที่ทำธุรกรรม แต่ BTC Cargo ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแทนเว็บไซต์ ร้านค้าส่งและโรงงานที่ทำธุรกรรมนั้นได้

3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าการ QC สินค้ามีข้อบกพร่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจาก BTC Cargo BTC Cargo ยินดีชดเชยค่าเสียหายตามจริงหรือสูงสุดที่ 3,000 บาท

1. BTC Cargo เป็นเพียงผู้ให้การบริการประสานงานสั่งซื้อและขนส่งสินค้าและวัสดุจากประเทศจีน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่เหนือการควบคุมเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การตรวจเข้มของที่ด่านจีนหรือด่านไทยหรือปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลให้การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่าปกติ BTC Cargo ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินได้ แต่ BTC Cargo ยินดีที่จะดำเนินการติดตามสถานะของสินค้าและวัสดุนั้นๆหรือพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่ BTC Cargo จะสามารถทำได้

2. การประสานงานขนส่งสินค้าหรือวัสดุพิเศษ เช่น ลิขสิทธิ์ มอก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้ง BTC Cargo ทุกครั้ง หากไม่แจ้งและส่งผลให้เกิดปัญหาการดำเนินงานล่าช้าหรือปัญหาที่ทำให้ BTC Cargo เสียหายทางการเงินใดๆก็ตาม ลูกค้าที่ขนส่งสินค้าหรือวัสดุชนิดนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรับผิดชอบการเงินที่ทาง BTC Cargo ได้รับผลกระทบเต็มจำนวนแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นไปตามกติกาและความรับผิดชอบของ BTC Cargo ณ วันนั้น

3. สินค้าพิเศษที่ขนส่งโดยไม่ได้แจ้ง BTC Cargo ก่อน หากเกิดปัญหาใดๆก็ตามที่ด่านไทยหรือที่ด่านจีน ลูกค้าที่ขนส่งสินค้าหรือวัสดุชนิดนั้นจะต้องยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

4. ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าหรือวัสดุมายังประเทศไทยเพียงอย่างเดียว จะต้องติดตามสถานะการเดินทางของสินค้าหรือวัสดุนั้นอย่างใกล้ชิด หากตรวจสอบเลขพัสดุในประเทศจีนแล้วพบว่าสินค้าหรือวัสดุนั้นถึงปลายทางเพราะมีคนเซ็นรับแล้ว แต่ทีมงาน BTC Cargo ที่พำนักในประเทศจีนยังไม่ได้รับสินค้าหรือวัสดุนั้น ลูกค้าจะต้องติดตามกับทางเว็บไซต์ ร้านค้าหรือโรงงานด้วยตัวของลูกค้าเอง BTC Cargo ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใดๆได้

5. BTC Cargo ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีกล่องบรรจุสินค้าหรือวัสดุบุบหรือยับไม่เป็นทรงกล่อง แต่ BTC Cargo ยินดีตรวจสอบและรับผิดชอบในกรณีการนำเข้าส่งผลให้สินค้าหรือวัสดุภายในเสียหายและลูกค้าได้รับผลกระทบ หากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากทางเว็บไซต์ ร้านค้าส่งหรือโรงงานที่ลูกค้าทำธุรกรรม การชดใช้ค่าเสียหายเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเว็บไซต์ ร้านค้าส่งหรือโรงงานกับลูกค้าโดยทางเรายินดีประสานงานให้ แต่หากข้อผิดพลาดเกิดจากทาง BTC Cargo BTC Cargo ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามจริงหรือสูงสุดที่ 3,000 บาท

6. การขนส่งสินค้าหรือวัสดุที่มีโอกาสแตกหักและเสียหายสูง

    • ในกรณี BTC Cargo ดำเนินการสั่งซื้อ

      BTC Cargo ไม่มีนโยบายตีลังไม้ ดังนั้น BTC Cargo จะแจ้งเว็บไซต์ ร้านค้าส่งหรือโรงงานให้บรรจุสินค้าให้แน่นหนาและตีลังไม้ให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งสินค้าไปยังโกดังเสมอ หากสินค้าเกิดความเสียหายและตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดพลาดของ BTC Cargo BTC Cargo ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามจริงหรือสูงสุดที่ 3,000 บาท

 

  • ในกรณีลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อ

    BTC Cargo ไม่สามารถชดเชยค่าเสียใดๆที่เกิดขึ้นได้ เพราะถือว่าเป็นการตกลงกันระหว่างลูกค้าและเว็บไซต์ ร้านค้าส่งหรือโรงงานนั้นๆในการแพ็คและตีลังไม้ก่อนขนส่งมายังประเทศไทยโดย BTC Cargo ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่กติกาและความรับผิดชอบดังที่เขียนไว้ข้างต้นไม่ได้ครอบคลุม

หากตรวจสอบพบว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของ BTC Cargo

BTC Cargo ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามจริงหรือสูงสุดที่ 3,000 บาท

เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าในการขนส่งสินค้าได้ราบรื่น ว่องไว เป็นไปตามกำหนดรอบนำเข้า ทางเรามีความจำเป็นจะต้องระบุประเภทสินค้าที่นำเข้าในแต่ละรอบอย่างชัดเจน เพื่อการนำสินค้าออกจากด่านได้อย่างว่องไวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่แจ้งให้ทางเราทราบหรือแจ้งไม่ชัดเจน เบื้องต้น BTC Cargo จะตรวจสอบโดยการแกะบรรจุภัณฑ์เพื่อคัดแยกสินค้าและวัสดุนั้นๆก่อนนำส่งเข้ามายังประเทศไทย

หากทางเราคัดแยกสินค้าผิดประเภทจะทำให้การขนส่งรอบนั้นล่าช้า
และผู้นำเข้าสินค้าชิ้นนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

BTC CARGO AND SERVICE

ที่เดียวที่ให้คุณมากกว่าการนำเข้า ส่งออก

เพราะเราเน้นการบริการเป็นกันเอง ตรวจสอบได้และราคาประหยัด
เรายินดีเสนอราคาพิเศษเฉพาะคุณติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ sales@btccargo.com
หากต้องการสั่งซื้อสินค้า สามารถส่งอีเมล์เพื่อขอไฟล์สั่งซื้อสินค้าได้ที่ ttxbtc.order@hotmail.com