กติกาและความรับผิดชอบของ BTC CARGO

เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โปรดศึกษากติกาและความรับผิดชอบของ BTC Cargo อย่างละเอียด หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ @btccargo หรือ ทางอีเมล์ ttxbtc@gmail.com ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและ BTC Cargo แล้ว

BTC Cargo จะถือว่าลูกค้าได้อ่านและตกลงในกติกาและความรับผิดชอบของ BTC Cargo ในทุกๆข้อ

การสั่งซื้อสินค้าและวัสดุจากประเทศจีนจากเว็บไซต์ ร้านค้าส่งและโรงงาน

 1. BTC Cargo เป็นเพียงตัวกลางประสานงานกับบริษัทเก็ท ต้า หยวน จำกัดให้ใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและวัสดุจากประเทศจีนตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น BTC Cargo ไม่มีนโยบายแกะบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า (เว้นแต่สินค้าหรือวัสดุนั้นถูกแกะตรวจที่ด่านจีนหรือด่านไทย หรือบริษัท เก็ท ต้า หยวน จำกัดไม่ทราบแน่ชัดว่าสินค้าหรือวัสดุนั้นเป็นของลูกค้าท่านใด จึงจะมีการแกะตรวจสอบสินค้าภายใน) หากเว็บไซต์ ร้านค้าส่งและโรงงานที่ทำธุรกรรมนั้นส่งสินค้าผิดสี ผิดขนาดและผิดจำนวน และลูกค้าไม่แจ้ง บริษัทเก็ท ต้า หยวน จำกัด ให้ทราบภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับสินค้า บริษัทเก็ท ต้า หยวน จำกัดไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นได้
 2. หากเว็บไซต์ ร้านค้าส่งและโรงงานที่ทำธุรกรรมด้วยจัดส่งสินค้าผิดสี ผิดขนาดและผิดจำนวน BTC Cargo ยินดีช่วยประสานงานกับบริษัทเก็ท ต้า หยวนจำกัดเพื่อเจรจาต่อรองกับเว็บไซต์ ร้านค้าส่งและโรงงานที่ทำธุรกรรม แต่ BTC Cargo และบริษัทเก็ท ต้า หยวน จำกัดไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแทนเว็บไซต์ ร้านค้าส่งและโรงงานที่ทำธุรกรรมนั้นได้
 3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าการขนส่งสินค้ามีข้อบกพร่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจาก BTC Cargo แต่เพียงผู้เดียว BTC Cargo ยินดีชดเชยค่าเสียหายตามจริงหรือสูงสุดที่ 3,000 บาท

การขนส่งสินค้าและวัสดุจากประเทศจีน

 1. BTC Cargo เป็นเพียงผู้ขนส่งสินค้าและวัสดุในประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักในการส่งสินค้าหรือวัสดุมาที่บริษัท BTC Cargo เพื่อคัดแยกและจัดส่ง ดังนั้น หากมีปัจจัยที่เหนือการควบคุมเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การตรวจเข้มของที่ด่านจีนหรือด่านไทยหรือปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลให้การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่าปกติ BTC Cargo ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินได้ แต่ BTC Cargo ยินดีที่จะดำเนินการติดตามสถานะของสินค้าและวัสดุนั้นๆหรือพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่ BTC Cargo จะสามารถทำได้
 2. การขนส่งสินค้าหรือวัสดุพิเศษ เช่น ลิขสิทธิ์ มอก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้ง BTC Cargo ทุกครั้ง หากไม่แจ้งและส่งผลให้เกิดปัญหาการดำเนินงานล่าช้าหรือปัญหาที่ทำให้ BTC Cargo เสียหายทางการเงินใดๆก็ตาม ลูกค้าที่ขนส่งสินค้าหรือวัสดุชนิดนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรับผิดชอบการเงินที่ทาง BTC Cargo ได้รับผลกระทบเต็มจำนวนแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นไปตามกติกาและความรับผิดชอบของ BTC Cargo ณ วันนั้น
 3. สินค้าพิเศษที่ขนส่งโดยไม่ได้แจ้ง BTC Cargo ก่อน หากเกิดปัญหาใดๆก็ตามที่ด่านไทยหรือที่ด่านจีน ลูกค้าที่ขนส่งสินค้าหรือวัสดุชนิดนั้นจะต้องยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 4. ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าหรือวัสดุมายังประเทศไทยเพียงอย่างเดียว จะต้องติดตามสถานะการเดินทางของสินค้าหรือวัสดุนั้นอย่างใกล้ชิด หากตรวจสอบเลขพัสดุในประเทศจีนแล้วพบว่าสินค้าหรือวัสดุนั้นถึงปลายทางเพราะมีคนเซ็นรับแล้ว แต่ทีมงานที่พำนักในประเทศจีนยังไม่ได้รับสินค้าหรือวัสดุนั้น ลูกค้าจะต้องติดตามกับทางเว็บไซต์ ร้านค้าหรือโรงงานด้วยตัวของลูกค้าเองโดย BTC Cargo ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใดๆได้
 5. BTC Cargo ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีกล่องบรรจุสินค้าหรือวัสดุบุบหรือยับไม่เป็นทรงกล่อง แต่ BTC Cargo ยินดีตรวจสอบและรับผิดชอบในกรณีการขนส่งส่งผลให้สินค้าหรือวัสดุภายในเสียหายและลูกค้าได้รับผลกระทบ หากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากทางเว็บไซต์ ร้านค้าส่งหรือโรงงานที่ลูกค้าทำธุรกรรม การชดใช้ค่าเสียหายเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเว็บไซต์ ร้านค้าส่งหรือโรงงานกับลูกค้าโดยทางเรายินดีประสานงานให้ แต่หากข้อผิดพลาดเกิดจากทาง BTC Cargo แต่เพียงผู้เดียว BTC Cargo ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามจริงหรือสูงสุดที่ 3,000 บาท
 6. การขนส่งสินค้าหรือวัสดุที่มีโอกาสแตกหักและเสียหายสูง เช่น สินค้าจำพวกเซรามิค เครื่องจักร เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้นหากลูกค้าไม่ได้แจ้งร้านค้าหรือโรงงานให้ตีลังไม้เข้ามาหรือแจ้งทีมงานของที่พำนักที่จีนตีลังไม้ ทาง BTC Cargo จะไม่ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใด เว้นแต่ ตรวจสอบแล้วพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจาก BTC Cargo แต่เพียงผู้เดียว BTC Cargo ยินดีชดเชยค่าเสียหายตามจริงหรือสูงสุด 3,000 บาท
 7. วิธีคำนวณค่าขนส่งพัสดุ

การคำนวณค่าขนส่งคิดได้ 2 แบบ * คิดจากขนาด และน้ำหนักของกล่องพัสดุ *
วิธีการคำนวณ

 1. หาขนาดคิวบิกเมตร
  โดยนำขนาดกล่อง กว้าง ยาว สูง (หน่วยเซนติเมตร) มาคูณกัน จากนั้นหารด้วย 1 ล้าน จะได้ขนาดคิวบิกเมตร
 2. นำคิวบิกเมตรที่คำนวณได้มาคูณกับ 200 เพื่อหาน้ำหนักที่ควรหนักของพัสดุ
  (1 คิวบิกเมตรจะต้องหนัก 200 กิโลกรัม)
 3. ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 2 คือน้ำหนักที่พัสดุขนาดเท่านี้ควรหนัก (ขอเรียกว่า ‘น้ำหนักควรหนัก’)
 4. เปรียบเทียบน้ำหนักจริงและน้ำหนักควรหนัก
  • หากน้ำหนักที่ชั่งจริงมากกว่า น้ำหนักควรหนัก = สินค้าหนัก : ใช้เรทค่าขนส่งแบบกิโลกรัมคำนวณ
  • น้ำหนักที่ชั่งจริงน้อยกว่า น้ำหนักควรหนัก = สินค้าเบา : ใช้เรทค่าขนส่งแบบคิวบิกเมตรคำนวณ

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่กติกาและความรับผิดชอบดังที่เขียนไว้ข้างต้นไม่ได้ครอบคลุม และตรวจสอบพบว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของ BTC Cargo แต่เพียงผู้เดียว BTC Cargo ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามจริงหรือสูงสุดที่ 3,000 บาท

กรุณาแจ้งประเภทของสินค้าให้ถูกต้องตามจริง เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าในการขนส่งสินค้าได้ราบรื่น ว่องไว เป็นไปตามกำหนดรอบขนส่ง ทางเรามีความจำเป็นจะต้องระบุประเภทสินค้าที่ขนส่งในแต่ละรอบอย่างชัดเจน เพื่อการนำสินค้าออกจากด่านได้อย่างว่องไวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่แจ้งให้ทางเราทราบหรือแจ้งไม่ชัดเจน เบื้องต้น บริษัทหลักจะตรวจสอบโดยการแกะบรรจุภัณฑ์เพื่อคัดแยกสินค้าและวัสดุนั้นๆก่อนนำส่งเข้ามายังประเทศไทย

หากบริษัทหลักคัดแยกสินค้าผิดประเภทจะทำให้การขนส่งรอบนั้นล่าช้า และอาจถูกปรับ ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของสินค้าชิ้นนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

BTC CARGO AND SERVICE

ที่เดียวที่ให้คุณมากกว่าการนำเข้า ส่งออก

เพราะเราเน้นการบริการเป็นกันเอง ตรวจสอบได้และราคาประหยัด
เรายินดีเสนอราคาพิเศษเฉพาะคุณติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ sales@btccargo.com
หากต้องการติดตามสถานะ สั่งซื้อสินค้า สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ hub.btccargo.com